Genel Hizmet Sözleşmesi

1.TARAFLAR

1.1: “Angora Bilişim ve Eğitim Hizmetleri Ltd.Şti” (Bundan sonra “Şirketimiz” olarak anılacaktır), yürürlükteki yasal mevzuata uygun olarak yurtiçinde ve/veya yurtdışında faaliyette bulunan gerçek ve/veya tüzel kişiliğe sahip tüm reel sektörlerde ve tüm dünya piyasasında faaliyet gösteren “perakendeci, toptancı ve üretici”ler ile, çağımızın en önemli keşiflerinden biri olan elektronik/internet “Bilişim, otomasyon, regülasyon, aplikasyon sistemleri ve eğitimi” alanında b2b (business to business/işletmeden işletmeye) yöntemiyle faaliyette bulunan bir işletmedir.

İşletmelerin hangi sektörlerde faaliyette bulunduklarına bakılmaksızın, “perakendeci, toptancı ve üretici” arasında en üst düzeyde bilişim güvenlik önlemleri alınmış bir internet ortamında, yurt içinde ve/veya yurtdışındaki işletmelerin çok yönlü ve çok katmanlı ticari ilişkilerini, internetin ve elektronik ortamın sunduğu çok sayıda avantajın yanı sıra, öncelikle “zaman” ve “mekân” sınırlılıklarını aşarak, faaliyet gösterdikleri sektörler içinde vazgeçilmez öneme sahip tüm paydaş ve aktörlerin ülkemiz ve tüm dünyada kendi içinde hızlı, kolay, avantajlı ve sürdürülebilir ticari ilişkiler kurmalarını temin etmek, Şirketimizin en önemli hedefi ve felsefesidir.

“Şirketimiz”, herhangi bir sektör farkı gözetmeksizin, ülkemiz ve tüm dünyadaki “perakendeci, toptancı ve üretici”lerin tüm üretim, ürün, hizmet, fiyat ve faaliyetlerini elektronik/internet ortamına taşımalarına, sunmalarına, işletmelerini yazılı, görsel ve işitsel mecralarda estetik reklam yöntemleriyle tanıtmalarına, üretim ve ürünleriyle ilgili olarak her konuda birbirlerinden karşılıklı fiyat teklifleri alıp verebilme hususlarında kendilerine “Bilişim, Otomasyon, Regülasyon Sistemleri, Aplikasyonları ve Eğitimi” internet sitesi/web sayfası hizmeti/tasarımı/kurulumu ve ticari olarak işletilmesi ile her türlü eğitim hizmetleri verilebilmesine imkan veren, bu hususlarda aracılık eden, özel teşebbüs niteliği taşıyan bir “Aracı İnternet Hizmet Sağlayıcısı” işletmedir.

1.1.1 Şirketimiz bünyesinde bulunan/bulunmayan internet sitelerinin müşterilerine/üyelerini de kapsar şekilde, her türlü alan ve sektörle ilgili olarak, dilediği zamanda, dilediği biçim içerik ve bilişim teknolojileri yöntemleriyle ve her türlü yayın mecrasında yayınlanmak maksadıyla, kendi uhdesi dışındaki başka internet sitelerini de kapsar şekilde, ücreti mukabilinde her türlü ticari reklam hizmetleri verebilir, kendi uhdesi dışındaki başka internet sitelerinden ücreti mukabilinde her türlü ticari reklam hizmeti satın alabilir. Şirketimiz bünyesinde aktif olarak faaliyet gösteren internet siteleri ile gelecekte Şirketimiz bünyesinde kurulabilecek internet sitelerinin reklam hizmetleri alma/verme hususları ile ilgili tüm konular (zamanlama, reklam alma format, biçim, içerik ve ücretleriyle ilgili ilke ve belirlemeler) Şirketimiz üst yönetimi tarafından kararlaştırılır. Şirketimiz bu hususla ilgili tüm tüzel kişiliğe dayalı ticari haklarını saklı tutar.

1.1.2 Şirketimiz, bünyesinde aktif olarak faaliyet gösteren ve/veya gelecekte faaliyete geçebilecek olan muhtemel internet sitelerinde verdiği/vereceği tüm hizmetlere mukabil tahsil edeceği ücretlerin miktarı ve yöntemlerine ilişkin tüm kararları verme, dilediği yöntemi uygulama, değiştirme, tamamen kaldırma yetkisine sahiptir. Şirketimiz bu hususla ilgili tüm tüzel kişiliğe dayalı ticari haklarını saklı tutar.

1.2: “Müşteri”: Yürürlükteki yasal mevzuata uygun olarak faaliyetlerini yurtiçinde ve/veya yurtdışında sürdüren, gerçek ve/veya tüzel kişiliğe sahip, her türlü reel sektörde faaliyet gösteren işletmeler, Şirketimizin “Müşterisi”dir. Her türlü reel sektörde faaliyet gösteren gerçek ve/veya tüzel kişiliğe sahip, ancak henüz “Üye” statüsü kazanmamış işletmeler bu Sözleşmede “Müşteri” olarak adlandırılmıştır.

1.3: “Üye”: Şirketimiz tarafından internet ortamında kurulacak olan veri tabanına dayalı “Bilişim, Otomasyon, Regülasyon Sistemleri, Aplikasyonları ve Eğitimi” hizmetlerinden faydalanmak için, internet sitemizde/sitelerimizde yer alan üyelik formunu/formlarını ve ilgili sözleşmeleri okuyup, anlayıp onayladıktan ve çağdaş bankacılık hizmetleri ödeme araç ve yöntemleriyle de Şirketimizin internet sitesinde/sitelerinde verilen banka hesabına/hesaplarına ve/veya alternatif elektronik ödeme araçlarındaki hesaba/hesaplarına ücret ödedikten ve üyelik formunda “Müşteri” tarafından Şirketimize bildirilen elektronik postaya internet sitemiz/sitelerimiz tarafından gönderilen şifrelerin “Müşteri” tarafından “aktif” hale getirilmesiyle, internet sitemizden/sitelerimizden kendisinin belirleyebileceği belirli bir süre belirli hizmet ve/veya hizmet paketi ücretini ödeyip satın alan 18 yaşını doldurmuş “Müşteri”, “Üye” statüsü ve sıfatı kazanır.

1.4: www.togibo.com: Bu alan adı, “Angora Bilişim ve Eğitim Hizmetleri Ltd.Şti”nin 1.1 maddesinde tarif edilen anlam ve içerikte olup, tüm hakları “Angora Bilişim ve Eğitim Hizmetleri Ltd.Şti” tüzel kişiliğine aittir. Şirketimiz, www.togibo.com alan adının aktif olarak faaliyete geçirilmesi, işlevlendirilmesi ve içeriklendirilmesiyle ilgili olarak ve belirtilen alan adının tüzel kişiliğe sahip bir ticari hüviyet kazanması süreç ve zamanlamasına dair tüm yasal haklarını, yetki ve kararlarını saklı tutar. “Angora Bilişim ve Eğitim Hizmetleri Ltd.Şti” bir tüzel kişilik olarak, yürürlükteki yasal mevzuat çerçevesinde, herhangi bir zamanda, herhangi bir işlev ve amaçla, web siteleri tasarlayabilir, kurabilir ve ticari olarak işletebilir. Bu hususlarla ilgili ayrıntılar Şirket Ana Sözleşmesinde yer alır.

1.5: “www.togibo.com”: “togibo”, “Toptan Gıda, Giyim, İçecek ve İhtiyaç Maddeleri Bilişim Otomasyon” açık yazılış ifadesinin 1.1 maddesinde belirtilen içerik, işlev ve anlamını taşıyan bir kısaltmadır ve aynı zamanda bu internet sitesinin yazılı, biçimlendirilmiş ve renklendirilmiş logosudur. Bu internet alan adı ve/veya internet sitesi bu Sözleşmede “togibo” olarak adlandırılacaktır. “togibo”, yurt içinde ve yurtdışında gıda, giyim, içecek ve ilgili ihtiyaç maddeleri üreticiliği, toptancılığı ve perakendeciliğiyle ilgili tüm reel işletmeleri, bütüncül olarak aynı internet sitesi çatısı altında bir araya getirmek suretiyle, ilgili sektörde faaliyet gösteren tüm işletmelerin tüm arz ve taleplerini zaman ve mekâna bağlı kalmaksızın, söz konusu işletmelerin hem ulusal hem de uluslar arası bakımdan iletişim ve etkileşim içinde olunmasını sağlayacak, üretim, ürün, hizmet ve fiyat bilgileri/teklifleri alıp verilebilecek, sektörde faaliyet gösteren her türlü reel işletme, işletmelerini reklam yoluyla tanıtabilecek, işletmelerin her türlü promosyon, indirim, kampanya ve avantajlarını tüm dünyada geniş kitlelere duyurabileceği, tanıtabileceği, bilgilendirebileceği, tek çatı altında tasarlanmış/kurulmuş olan bütünleşik bir internet/web sayfası aracılık hizmeti sunar.

1.5.1: “togibo”ya Üyelik”: “togibo”nun sunduğu internet hizmetinden faydalanmak için, söz konusu internet sitemizde yer alan üyelik formunu eksiksiz olarak doldurup, ilgili sözleşmeleri okuyup, anlayıp onayladıktan, çağdaş/alternatif bankacılık hizmetleri ödeme araç ve yöntemleriyle Şirketimizin internet sayfasındaki banka hesaplarına ücret ödedikten ve üyelik formunda bildirilen elektronik postaya internet sitemiz tarafından gönderilen şifrelerin “aktif” hale getirilmesiyle, “Müşteri”, “togibo”dan, kendisinin belirleyebileceği belirli bir süre, “Müşteri”nin talebi doğrultusunda, istenirse farklı işlevlere ve seçeneklere de sahip olan, verilecek olan hizmetlerin çeşit, süre ve niteliğine göre Şirketimizin farklı ücretlendirebileceği belirli hizmetleri ücreti karşılığında satın alan her türlü işletme/18 yaşını doldurmuş işletme yetkilisi “Üye” statüsü kazanır ve bu şekilde adlandırılır.

1.5.2: Taraflar, işbu sözleşme ile diğer Sözleşmeleri, okuyup, anlayıp, onayladıklarını Şirketimiz bünyesinde aktif olarak faaliyet gösteren internet sitelerinde kabul ve taahhüt ederler.

1.5.2.1: İşbu sözleşme, müşterilerin üyelik formunu Şirketimiz bünyesinde aktif olarak faaliyet gösteren internet sitelerinde doldurduktan ve Şirketimizin diğer sözleşmelerini okuyup, anladıklarına dair onay kutucuklarını işaretledikten sonra, sözleşme onayı verilerek işlemler gerçekleşmiş ve taraflarca okunup, anlaşılarak imza altına alınmış sayılacaktır.

1.5.2.2: Şirketimiz, herhangi bir neden göstermeden herhangi bir müşterinin üyelik başvurusunu onaylamayabilir veya yürürlükteki yasalara aykırı davrandığı sonradan belirlenen bir üyenin üyelik sözleşmesini sonlandırır ve sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Üyeliğin durdurulması ve/veya sözleşmenin feshi, ilgili resmi kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan araştırmalar sonucunda elde edilen kesin bulgulara ve/veya mahkeme kararlarına göre, yürürlükteki resmi mevzuata aykırı, insan ve hayvan sağlığına zararlı olan ve taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen ürün ve malzemelerin www.tobigo.com sitesinde herhangi bir şekilde özendirilmesi, tanıtımının yapılması www.togibo.com’a bilgilerini perakendeci, toptancı, üretici olarak girip işlem yapan ve işlem yapılmasından dolayı ikinci ve üçüncü şahıslara vereceği tüm ticari, maddi ve manevi zararlar, yasal sorumluluk ve cezaiyi yaptırımlar, bilgilerini perakendeci, toptancı, üretici olarak giren müşterilerin/üyelerin sorumluluğundadır. Bu ve benzeri durumlarda müşteri/üye tarafından ödenen üyelik ücretleri geri ödenmez. Üyelerin üyelikten ayrılma talebi neticesinde üyelik ücretinin Şirketimiz tarafından geri ödenmesi hususu, ilgili mevzuatla belirlenmiştir ve bu konudaki her türlü mevzuata Şirketimiz titizle riayet gösterir.

1.5.4: Müşterilerin kayıt işlemlerinin tümü, “togibo”da online olarak gerçekleşir. Bu nedenle, müşterilerin beyanı esastır. Üyelik formunda müşterilerden talep edilen bilgilerin doğru ve gerçek olduğu ilkesel olarak kabul edilir. Üyelik formundaki müşteri bilgilerinin gerçeği yansıtmamasından Şirketimiz hiçbir biçimde sorumlu değildir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunulmasından dolayı doğabilecek her türlü zarardan Şirketimiz yasal olarak sorumlu tutulamaz, ayrıca bu hususla ilgili olarak, üçüncü şahısları da kapsayacak şekilde, Şirketimiz her türlü yasal hakkını saklı tutar.

2. KONUSU

2.1: Şirketimiz, 1.1 maddesinde belirtilen amacını gerçekleştirmek üzere, her türlü sektöre özgü veri tabanına dayalı internet siteleri, bilişim, otomasyon regülasyon sistemleri ve aplikasyonları yazılımları/internet siteleri tasarlar, geliştirir, kurar, ücreti mukabilinde tüm müşterilerinin/üyelerinin hizmetine sunabilir ve ticari olarak işletebilir.

2.2: Şirketimiz, amacına ulaşmak için yurtiçinde ve yurtdışında bulunan, yürürlükteki ulusal ve uluslar arası mevzuata göre faaliyetlerini sürdüren her türlü gerçek ve tüzel kişiliğe sahip kurum ve kuruluşla ve eğitimin her konusu ve alanında bir tüzel kişilik olarak belirleyeceği yasal temsilcileri ve/veya Şirketimiz sahiplerinin bizzat kendileri eğitim hizmetleri düzenleyebilir, yurtdışında ve yurtiçinde eğitim hizmetleri alabilir, isteyenlere ücreti mukabilinde eğitimin her konusu, dalı ve alanında hizmet verebilir.

2.3: Şirketimiz, amacına ulaşmak için yurtiçinde ve/veya yurtdışında kuracağı internet sitelerinde ve/veya diğer tüm yazılı, görsel ve işitsel iletişim mecralarında, kendi hizmetlerinin tümüyle ilgili olarak her türlü bilgilendirme, duyuru, tanıtım, kampanya, promosyon, avantaj, fırsat, indirim vs. gibi dilediği biçim ve içerikte, hizmet ücreti mukabilinde reklam, eğitim, tanıtım faaliyetlerinde bulunabilir, bu ve benzeri hususlarla ilgili olarak ulusal ve uluslar arası her türlü fuar, kongre, konferans, sempozyum, bilgilendirici toplantı, organizasyon düzenleyebilir, söz konusu faaliyetlere katılabilir. Söz konusu faaliyetlere katılmak isteyen işletmelere ücreti mukabilinde her türlü hizmeti verebilir.

2.4: Şirketimiz bünyesindeki internet sitelerine üyelik ve kullanıcı bilgileri müşteri tarafından siteye kayıt olma sırasında formlar doldurularak girilen bilgilerden oluşmaktadır. Şirketimiz, müşterilerin ve üyelerin internet sitesinde/sitelerinde yapacakları her türlü işlemde, önceden girilmiş olan bu bilgiler temel alınacaktır. Bu nedenle, müşterilerin bu bilgileri hatasız, eksiksiz ve doğru girdiği varsayılmaktadır. Müşteri ve üyeler bu bilgilerin internet sitelerimize doğru girildiğini kabul ve beyan ederler.


3. HİZMETLER VE YÜKÜMLÜLÜKLER

3.1: Şirketimiz, herhangi bir müşteri/üye tarafından verilen herhangi bir yanlış bilgiden dolayı, üçüncü şahısları da kapsar şekilde, tüm işletmeler nezdinde silsileli uğranabilecek iş kaybı, zarar, ziyan ile ticari, mali, maddi ve manevi mağduriyetlerden yasal olarak sorumlu değildir. Müşteriler ve üyeler bu hususu en baştan kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar.

3.2: Müşteriler/üyeler, tüm işlemlerini Şirketimiz bünyesindeki internet siteleri üzerinden bizzat kendileri tarafından yürütmelidirler.  Üyelere verilen şifreler, üyeler tarafından özenle saklanmalı ve korunmalıdır. Şifrelerin çalınması ve kötü niyetle kullanılmasından dolayı oluşabilecek, üçüncü şahısları da kapsar şekilde, Şirketimiz herhangi bir şekilde yasal olarak sorumlu değildir. Bunun dışında, herhangi bir şekil, iletişim araç ve yöntemiyle verilecek-alınacak olan tekliflerde yanlış anlama/anlaşılma, yanlış kayıt girdisi gibi sorunlardan dolayı meydana gelebilecek herhangi zarar ve mağduriyetlerden Şirketimiz sorumlu değildir. Müşteri ve üyeler bu bilgilerin internet sitelerimize doğru, anlaşılır ve eksiksiz olarak girildiğini kabul ve beyan ederler. Ayrıca Şirketimiz bu hususla ilgili tüm yasal haklarını saklı tutar.

3.3: Şirketimiz, T.C. Kanunlarına aykırı faaliyette bulunan, içerik ve yayın barındıran, T.C. Mahkemeleri, T.C. Cumhuriyet Başsavcıları, T.C. Emniyet Müdürlükleri ve birimleri ve ilgili diğer resmi kurumlar tarafından yasal olarak Şirketimize bildirilmiş olan, her türlü sahtekârlık faaliyetleri ile elektronik ortamda Bot-net, DDOS, Shell, SPAM ve benzeri saldırı yaptığı tespit edilen, ödeme süresi geçmiş ve/veya ödemesi yapılmamış hizmetleri durdurma hakkını saklı tutar. Müşteri ve üyeler bu hususu en başta kabul ve taahhüt ederler.

3.4: Şirketimiz, üye işletmelerin kendi aralarında ürün fiyatları, ürün teslimi/teslim alınması yol ve yöntemleri, ürünlerin yapısı, adedi, niceliği ve niteliği ile nakliyesi, vergilendirilmesi, faturalandırılması vs. gibi karara bağlayacakları ticari hususlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir. Müşteri/üyeler bu hususu en başta kabul ve taahhüt ederler. Şirketimiz bu hususla ilgili tüm yasal haklarını saklı tutar.

3.5: Şirketimiz, bir hizmetin yanında ücretsiz olarak verdiği hizmetlerin kesintiye uğraması, teknik destek ve yönetimsel sıkıntılardan doğabilecek sorun ve zararlardan sorumlu tutulamaz. Şirketimiz, üye ve müşteriye ücretli/ücretsiz olarak verilmiş tüm hizmetlerinin bir kısmını yada tamamını gerek gördüğü takdirde süreli/süresiz; ücretli/ücretsiz olarak devam ettirme yada bütünüyle iptal etme hakkını her zaman saklı tutar. Müşteri ve üyeler bu hususu en başta kabul ve taahhüt ederler. Şirketimiz bu hususla ilgili tüm yasal haklarını saklı tutar.

3.6: Verilen hizmetle ilgili her türlü giriş bilgisi ve şifrelerin sorumluluğu üyeye aittir. Tüm müşteriler/üyeler bu sorumluluğu kabul ederek hizmet alırlar. Şirketimiz, oluşabilecek güvenlik sorunlarından sorumlu değildir. Müşteri ve üyeler bu hususu en başta kabul ve taahhüt ederler. Şirketimiz gerekli hallerde bu hususla ilgili tüm yasal haklarını saklı tutar.

3.7: Müşteriler/Üyeler, Şirketimiz bünyesinde aktif olarak faaliyet gösteren internet sitelerinde, söz konusu internet sitelerinin işleyişi, kuralları, hizmet ücretleri ve işlevleri ile ilgili yapılan tüm bilgilendirme ve duyurulara, beyanlara ve uyarılara uyacağını baştan kabul ve taahhüt ederler.

3.8: Müşteriler/Üyeler, Şirketimiz bünyesinde aktif olarak faaliyet gösteren internet sitelerimize, sahip olduğu herhangi bir yazılım ve programı kullanmak suretiyle, söz konusu internet sitelerimizde erişim hakkı bulunmayan dosya, program, arayüz, sayfa veya ağ sistemlerine erişmeyi denememeyi, erişmemeyi, bu tarz bir sorundan dolayı problem yaratmamayı, bu girişimleri neticesinde oluşabilecek sorunlarda sorumluluğu kabullenip Şirketimize verilen her türlü zararı karşılamayı baştan kabul ve taahhüt ederler. Ayrıca, Şirketimiz bu hususla ilgili tüm yasal haklarını saklı tutar.

3.9: Şirketimiz, üyeliğini gerçekleştirmiş ve ödemesini yapmış müşterilere ilgili internet sitesinde sunduğu hizmetle ilgili temel ve gerekli işlemleri yürütecektir. Şirketimiz tarafından üyelere internet ortamında sunulan aracılık hizmetleri ile ilgili işlemler, ağırlıkla üyelere tahsis edilen şifrelerle girilebilen, her üyeye tahsis edilen “Yönetim Panelleri” üzerinden kendileri tarafından gerçekleştirilecektir. Her üyeye tahsis edilen “Yönetim Panelleri” vasıtasıyla, üyeler işletmelerini, üretim, ürün ve hizmetlerinin özelliklerini ve niteliklerini yazılı ve görsel olarak tanıtabilecek, her türlü süreli ve süresiz kampanyalarını, indirimlerini, sağladıkları çok yönlü avantajları hedeflediği kitleye duyurabilecek, elektronik posta vasıtasıyla üyelerimizin kendileri tarafından belirlenen işletmelerden belirlenen ürünlerle ilgili fiyat teklifleri alabilecek, verebileceklerdir. Şirketimiz, ilgili internet sitelerinde üyelere tahsis edilen “Yönetim Panelleri”nin eksiksiz ve doğru kullanımı ile ilgili öğretici ve yol gösterici her türlü yazılı, görsel ve işitsel malzemeyi, gerektiğinde sosyal medya araçlarını da kullanarak, hizmete sunacaktır. Üyelerimiz, bu ve benzer hususlardaki olası tüm sorularını resmi çalışma gün ve saatlerinde Şirketimiz tarafından tesis edilecek telefonla danışma ve teknik destek hatları vasıtasıyla da ayrıca çözebileceklerdir. Her üyenin bütün işlemleri internet ortamında gerçekleşecektir. Şirketimiz bünyesinde faaliyet gösteren internet siteleri en asgari düzeyde, sadece en önemli hususlarda teknik destek/uzman müdahalesi gerektirecek biçimde tasarlanmıştır. Üyelerin sorumluluğu burada esastır. Şirketimiz bu konuda müşterinin/üyenin üyelik tipi doğrultusunda sadece en gerekli hallerde hizmet üzerinde ve ağırlıkla üyelerin talebi veya en gerekli ve zorunlu hallerde uzman teknik desteği verecektir.

3.10: Şirketimiz, bünyesinde aktif olarak faaliyette olan internet sitelerinin çok yönlü güvenliği ve üye işletmeler arasındaki tüm iletişimin gizliliğine büyük önem vermektedir. Bu konu ayrıca ticari sır olarak da görüldüğünden dolayı, söz konusu iletişim hareketlerinin tümünün gizliliği hususlarında Şirketimiz teknik bakımdan koruma ve korunma tedbirlerini azami ölçüde almaya çalışacaktır.

3.11: Üyeler/müşteriler idari, iletişimsel, teknik ve yönetimsel olarak gireceği tüm bilgilerin doğruluğunu en baştan kabul ederler. Yanlış ve asılsız olarak girilen bilgilerden ve üçüncü şahısları kapsar şekilde, oluşabilecek her türlü ticari, mali, maddi ve manevi zarardan Şirketimiz hukuken sorumlu değildir. Ayrıca Şirketimiz gerekli hallerde bu hususla ilgili tüm yasal haklarını saklı tutar.

3.12: Şirketimiz, üyelerin üyelik formunda bildirilen elektronik postalarını dikkate alır. Şirketimiz tarafından herhangi bir üyeye üyelik veya herhangi bir konuda elektronik posta yoluyla yapılan bildirimlere en kısa sürede (en geç 48 saatte) cevap vermek zorundadır. Yapılan bildirimlere cevap vermeyen ve Şirketimizin taleplerini süresinde yerine getirmeyen üyelerin üyeliklerini iptal etme ve işlemlerini geçici ve/veya süresiz durdurma yasal hakkını Şirketimiz saklı tutar. Bu gibi durumlarda satın alınan hizmet süresi dolmasa dahi, Şirketimiz üyeliklerin iptali ve tüm işlemlerin durdurulması ve/veya internet sitesinden kaldırılması hakkını saklı tutar. Ancak, Şirketimiz üyeliğin iptali ile üyelerin tüm iş ve işlemlerin durdurulması ve internet sitesinden kaldırılması saklı hakkı, yürürlükteki tüm bağlayıcı yasal mevzuat, ticari ve genel ahlak kurallarına aykırılık ile Şirketimizin sözleşmelerinde belirlenen ilkelere uyulmadığı zaman geçerlik ve yürürlük kazanır.

3.13: Şirketimiz, yazılı, görsel ve işitsel tanıtım ve reklam amaçlı her türlü biçimlendirilmiş malzemeyi “müşterilerine/üyelerine” toplu mail şeklinde gönderebilir ve internet ortamında her türlü sosyal iletişim ve paylaşım mecrasını bu amaçla etkin olarak istediği sıklık, biçim ve içerikle kullanabilir. Toplu mail gönderiminden doğacak tüm sorumlulukları müşteri/üye baştan kabul eder.

3.14: Şirketimiz bünyesinde aktif olarak faaliyet gösteren herhangi bir internet sitesinde her hangi bir zamanda herhangi bir değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ancak yapılan tüm olası değişiklikler, Şirket bünyesinde aktif olarak faaliyette olan internet sitelerinde önceden duyurulur. Şirketimiz, yapılacak olan olası değişiklikler ve yeniliklerle ilgili olarak, müşterilerini ve üyelerini ayrıntılı olarak bilgilendirebilir.

3.15: Şirketimiz, bir internet aracı hizmet sağlayıcısı kuruluş olarak, müşteri ve üyelerinin Şirketimiz yetkisi veya sorumluluğu dışında olan mücbir sebeplerin tümünden ve elde olmayan ve önlenemez teknik sebeplerden dolayı, hizmete teknik bakımdan gelebilecek her türlü DDoS ataklar, Mail Bomer, Flood, IP Spoffing ve benzeri türlerde saldırılar karşısında ve sunucu hizmetinin sürekli veya ani kaynak tüketimlerinden, sunucu hizmetinin bulunduğu internet hattı, ana sunucu ve cihazların yada farklı bir müşteri/üye yada kullanıcıların bu durumdan etkilenmesi nedeni ile üyelere/müşterilere haber vermeksizin hizmeti geçici olarak durdurabilir. Verilen internet hizmetinin bu sebeplerden dolayı aksaması ve/veya bu sebeplerden dolayı herhangi bir veri kaybı yaşanması neticesinde Şirketimiz kaybolan veriyi yeniden sağlamak için üyelerinden talepte bulunabilir. Müşteriler/Üyeler ağır, hatta telafisi mümkün olmayan ve Şirketimizin elinde olmayan teknik sebeplerden dolayı ticari zarar telafisi, mali, maddi ve manevi hak talebinde ve üyelik ücreti iadesi gibi taleplerde bulunamaz.

4. İÇERİK YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE VERİLERİN YEDEKLENMESİ

4.1: Şirketimiz bünyesinde aktif olarak faaliyette olan internet sitelerimizin üyeleri, aldığı hizmeti T.C. yasaları ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde kullanabilir. Üyeler, yayınlayacağı tüm içeriğin ilgili yasalara uygun ve zararsız olduğunu bu sözleşme ile yürürlükteki yasaları en baştan kabul etmiş sayılır. İşletmeler arasında doğabilecek herhangi bir anlaşmazlık, ticari, mali, maddi ve manevi zarar, kötüye kullanım, her türlü hukuksuzluk, yürürlükteki yasalara aykırılık, haksızlık ve/veya ticari sır niteliği taşıyan bilgilerin haksız rekabet oluşturabilecek şekilde ifşası durumlarında, üçüncü şahısları da kapsayacak şekilde, tüm içerik ve hizmet kullanımından tamamen müşterilerin/üyelerin kendisi hukuken sorumludur. Şirketimiz bu hususlarda hukuken sorumlu tutulamaz. Bu sebeplerden dolayı Şirketimizden ticari, mali, maddi ve manevi hak talebinde ve üyelik ücreti iadesi gibi taleplerde bulunulamaz. Ayrıca Şirketimiz bu hususla ilgili tüm yasal haklarını saklı tutar.

4.2: Şirketimiz, 4.1’de tarif edilen bu tür içeriklerin internet sitelerinde yayınlandığını yada barındırıldığını tespit ettiği takdirde, müşterilerin yada üyelerin onayı alınmaksızın ve haber verilmeksizin ilgili üyeye verdiği hizmetini derhal durdurma, verilerini tamamen silme, hizmeti üyeye yedek verilmeksizin tamamen iptal etme hakkına sahiptir. Bu sebeplerden dolayı Şirketimizden ticari, mali, maddi ve manevi hak kaybı talebinde ve üyelik ücreti iadesi gibi taleplerde bulunulamaz. Ayrıca Şirketimiz bu hususla ilgili tüm yasal haklarını saklı tutar.

4.3: Üyeler, Şirketimiz bünyesinde aktif olarak faaliyet gösteren internet sitelerinde sunulan hizmeti kullanırken herhangi bir telif hakkı veya ticari marka ihlali yapamaz. Bu sadece görsel veya herhangi bir başka telifli, tescilli markanın görsellerinin, logosunun, her çeşit yazılı sloganını izinsiz yayınlanması ile sınırlı değildir. Herhangi bir ticari marka sahibinin ürünlerinin, marka adlarının, görsellerinin ve logosunun marka veya ürün sahibi gerçek veya tüzel kişiliğe sahip işletme veya kişi/kuruluşun izni ve yetkisi dışında yayınlanması yasaktır. Yürürlükteki yasalarla kendilerine tanınan haklardan yararlanan gerçek veya tüzel kişiliğe sahip ticari işletmeler, ilgili yasalara riayet edeceğini bu Sözleşme ile taahhüt ve beyan ederler. Herhangi bir anlaşmazlık durumunun oluşması halinde, Şirketimiz, sorun çözülene kadar ve sorunun çözümü Şirketimizin açık adresine resmi yazıyla ve/veya Şirketimizin elektronik postasına resmen bildirilene kadar, ilgili üyenin/üyelerin internet sitelerindeki verilerini yedekleyerek durdurma, askıya alma, yapılan tüm bildirimlere rağmen uyulmaması gibi gerekli hallerde tüm verileri silme yada üyelerinin bu tür içerikleri makul sürede kaldırma talebi hakkını saklı tutar. Bu sebeplerden dolayı Şirketimizden ticari, mali, maddi ve manevi hak talebinde ve üyelik ücreti iadesi gibi taleplerde bulunulamaz. Ayrıca Şirketimiz bu hususla ilgili tüm silsileli yasal haklarını saklı tutar.

4.4: Yürürlükteki tüm yasal mevzuat ile bu Sözleşmede belirlenen maddelere uymayan herhangi bir üyenin üyelikleri derhal sonlandırılabilir, söz konusu üyenin IP adresi saptanarak Şirketimizin kara listesine alınabilir ve kara listeye girmiş ilgili IP adresinin temizlenmesi süreciyle ilgili gerekli tüm ücret ve masraflar sorumluluğunu yerine getirmeyerek, yasal mevzuata ve Şirketimiz Sözleşmelerine aykırı davranan üyeden talep edilebilir. Ayrıca, söz konusu üyenin/üyelerin üçüncü şahıslar ve işletmeler de dâhil olmak üzere, Şirketimize vereceği tüm ticari zararı, mali, maddi ve manevi tazminatları karşılama ile üçüncü şahıs ve işletmelerde oluşabilecek tüm muhtemel zararı karşılama ile maddi ve manevi tazminat açma yasal hakkı saklıdır.

4.5: Üyeler, Şirketimiz bünyesinde aktif olarak faaliyet gösteren internet sitelerine yürürlükteki tüm yasal mevzuat ve Şirketimiz Sözleşmelerindeki hükümlere aykırı işlemler yapamaz. Şirketimiz aykırı işlem yapılmasından doğan tüm ticari, mali, maddi ve manevi yaptırım ve tazminat haklarını üçüncü şahısları da kapsar şekilde saklı tutar.

4.6: Üyeler, kendilerine elektronik posta aracılığı ile gönderilen aktivasyon ve kullanıcı şifrelerini özenle korur, saklar ve söz konusu aktivasyon ve/veya kullanıcı şifrelerini başka şahısların öğrenmesine mani olacağını ve bunun için gerekeni yapacağını beyan ve taahhüt eder. Üyeler, söz konusu aktivasyon ve/veya kullanıcı şifrelerini daha sonra değiştirmeleri halinde de aynı şekilde yeni edindikleri şifreleri özenle korumak, saklamak ve başka şahısların öğrenmesine mani olacağını ve bunun için gerekeni yapacağını beyan ve taahhüt eder. Şirketimiz söz konusu aktivasyon ve kullanıcı şifreleri ve/veya üyelerin daha sonra kendilerince belirleyeceği yeni ve müteakip aktivasyon ve/veya kullanıcı şifrelerinin yürürlükteki ilgili yasal mevzuata aykırı şekilde ikinci ve üçüncü ve silsile şekilde gerçek ve tüzel kişiliklerin kötü niyetli kullanımından dolayı vereceği herhangi bir ticari, mali, maddi ve manevi zarardan hukuken sorumlu değildir. Üyeler bu hususu baştan kabul ve taahhüt ederler. Şirketimiz bu hususla ilgili tüm yasal haklarını saklı tutar.

4.7: Üyeler, Şirketimiz bünyesindeki internet sitelerinin hizmeti dâhilinde barındırdığı tüm dosya, doküman ve programlardan, web sitesi ve elektronik posta hizmetleri ile kullanacağı ve faydalanacağı tüm işlemlerden kendisi sorumlu olduğunu, söz konusu veri, bilgi ve beyanların yasalara aykırılığından ve Şirketimiz Sözleşmelerinde belirlenen hükümlere aykırı olarak doğabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluğu taşıdığını, herhangi bir ticari, mali, maddi manevi zararı kendisinin karşılayacağını baştan kabul ve taahhüt eder. Bu konuda doğabilecek sorun ve zararlardan dolayı Şirketimiz hiçbir sorumluluk kabul etmez. Şirketimiz bu hususla ilgili olarak silsileli tüm yasal haklarını saklı tutar.

4.8: Şirketimiz bünyesinde aktif olarak faaliyet gösteren internet siteleri, herhangi bir işletmenin diğer işletmeyle başlatacağı, sürdüreceği ve sonuçlandıracağı fiili ticari alışverişe hiçbir şekilde müdahil değildir. Söz konusu fiili ticari ilişkinin başlatılması, sürdürülmesi ve sonuçlandırılması tamamen ilgili işletmelerin kendi kararlarına bağlı olup, söz konusu fiili ticari ilişkinin sebep ve sonuçlarından doğabilecek hiçbir zarardan Şirketimiz hiçbir biçimde sorumlu değildir. Üyeler, bir başka anlatımla işletmeler, kuracakları fiili ticari ilişkilerin sebepleri ve sonuçları ile ilgili olarak Şirketimiz bünyesinde aktif olarak faaliyet gösteren internet sitelerini ve Şirketimizin tüzel kişiliğini hiçbir şekilde sorumlu tutmayacağını en baştan kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu hususlardaki tüm hukuki ve fiili sorumluluk üyelere, diğer ifadeyle ilgili işletmelerin kendisine aittir. Şirketimiz bu hususla ilgili tüm silsileli yasal haklarını özellikle saklı tutar.

4.9: Şirketimiz, bir internet aracı hizmet kuruluşu olarak, mevzuatla belirlenen işlem yapma yükümlülükleri hariç olmak üzere, internet hizmeti sağladığı hizmet içerisinde bulunan üye verilerinin üyeler tarafından hatalı kullanımlarından, veri içeriklerinden, elektronik posta ile yanlış kullanılan tüm veri ve veri kayıplarından doğabilecek hiç bir ticari, mali, maddi veya manevi zararlardan sorumlu tutulamaz. Üyeler, söz konusu verileri, yürürlükteki mevzuatlar ile Şirketimiz Sözleşmelerinde belirlenen hükümlere uygun olarak, doğru kullanmak yükümlülüğündedir. Şirketimiz yine de “Bilişim, Otomasyon ve Regülasyon Sistemleri ve Aplikasyonları” hizmet kalitesini korumak, sürdürmek ve arttırmak adına ve mevzuatlardan doğan yükümlülükleri hariç olmak üzere, hizmet verdiği üyelerinin bilgi ve verilerini düzenli bir biçimde yedeklemek için gerekli önlemleri almaya çalışacaktır. Buna rağmen, Şirketimiz tarafından internet alan adı temin edilen ana sunucuların verdiği hizmetlerde telafisi mümkün olmayan mücbir sebepler ve teknik arızalardan, kesintilerden, veri kaybından, veri silinmesinden veya herhangi bir diğer teknik arızadan dolayı oluşabilecek herhangi bir ticari, mali, maddi ve manevi zarardan ve ziyandan Şirketimiz sorumlu değildir. Şirketimiz bu hususla ilgili tüm müşteriler/üyeler ile silsileli tüm işletmeler nezdindeki yasal haklarını özellikle saklı tutar.

5.TEKNİK DESTEK VE İLETİŞİM

5.1: Üyeler, teknik uzman desteği taleplerini, Şirketimiz bünyesinde aktif olarak faaliyete olan internet sitelerinde belirtilen elektronik postalara yazılı olarak ve/veya internet sitelerinde bildirilmiş olan telefon numaralarını aramak suretiyle iletebilirler. Ayrıca üyelerimiz, internet sitelerimiz üzerinden kendi kullanıcı giriş bilgileriyle giriş yaparak, hizmetiyle ilgili teknik destek birimine yazılı olarak ve/veya telefonla ulaşarak ücretsiz teknik destek alabilir. Teknik destek verme yol ve yöntemiyle ilgili olarak söz konusu hizmetlerden hangisinin ne zaman ve hangi yol ve yöntemle üyelere verileceği ile ilgili hususlarda, Şirketimiz karar verme yetki ve hakkını saklı tutar. Üyeler bu hususu baştan kabul ve taahhüt ederler.

5.2: Şirketimiz, kendi üretmediği ve hizmet sağlamadığı sunucu yazılımlarına destek vermek zorunda değildir. Şirketimiz, lisansını sağladığı yazılımlara teknik destek vermek zorunda bırakılamaz. Müşteriler/üyeler bu hususu baştan kabul ve taahhüt ederler.

5.3: Şirketimiz, yalnızca bünyesinde aktif olarak faaliyet gösteren internet siteleri üzerinden teknik destek verebilir. Şirketimiz, sabit telefon, GSM operatörleri, elektronik posta, istek formu yada anlık yazışılabilen sohbet kanallarından hangisinin ne zaman aktif olarak faaliyete geçirileceğine dair karar verme yetkisi ve hakkını saklı tutar. Bu konularda oluşabilecek sorunlardan Şirketimiz sorumlu tutulamaz. Müşteriler/üyeler bu hususu baştan kabul ve taahhüt ederler.

5.4: Üyelerimiz, muhtemel teknik destek taleplerini yazılı ve/veya sözlü olarak iletirken, sorunlarını anlaşılır, açık bir dille ve ifade etmelidirler. Teknik uzman destek personeli böylece olası sorunu/sorunları en kısa sürede kavrayıp, çözmek için ve/veya talep edilen işlemin gerçekleşmesini en kısa sürede temin edecektir. Üyelerimiz, teknik destek talebinde, genel ahlak ve görgü kurallarına uymak zorundadır. Bu nedenle, internet siteleri üzerinden ve/veya herhangi bir iletişim aracı kullanırken, kaba, küfür ve Şirketimiz teknik uzman destek personelini aşağılayıcı ifadeler içeren cümleler kullanılmamalıdır. Bu tür ifadeler kullanıldığında, Şirketimiz üyelerine verdiği hizmeti geçici yada kalıcı olarak durdurabilir yada tamamen iptal edebilir. Üyeler bu şekilde ifadeler kullanılmayacağını en başta beyan, kabul ve taahhüt eder. Aynı şekilde Şirketimizin tüm personeli üyelere saygılı davranış hususunda eğitimlidir. Buna rağmen, üyelerimiz tarafından herhangi bir personelimizle ilgili şikâyet alınması durumunda, Şirketimizin ilgili departmanı ve yetkilileri gerekli her türlü tedbiri ivedilikle alma hakkını saklı tutar.

5.5: Şirketimiz, sadece bünyesinde aktif olarak faaliyet gösteren internet sitelerinin kayıtlı üyelerine, başka bir ifadeyle, sadece kayıtlı üye olarak hizmet alanlara destek ve bilgi verir, üye işletmelerin müşterisi, birinci, ikinci derecede akrabası gibi asıl kayıtlı üye dışında olan kimseyle herhangi bir bilgi paylaşımı ve teknik destek verilmez.

6. ÜCRETLER VE ÖDEMELER

6.1: Üyelerimizin üyelikleri, Şirketimiz tarafından aktif olarak faaliyette olan internet sitelerinde belirlenen ve bildirilen ücretleri, çağdaş/alternatif bankacılığın sunduğu ödeme yöntemlerinden de faydalanarak, Şirketimizin internet sitelerinde verdiği hesap numaralarına ödedikten sonra resmiyet, geçerlilik kazanır ve yürürlüğe girer. Üyelik ücretleri ile ilgili her türlü belirleme, yeniden değerleme, tasarruf ve karar verme yetkisi Şirketimiz üst yönetiminin uhdesindedir. Üyelik ücretleri ile ilgili her türlü bildirim ve duyuru, Şirketimiz bünyesinde faaliyet gösteren internet sitelerinde açık ve anlaşılır bir şekilde bildirilir ve duyurulur. Müşteriler/üyeler bu hususu baştan kabul ve taahhüt ederler.

6.2: Şirketimiz, üyelerinin süregelen üyeliklerinin devamıyla ilgili olarak son kullanma süresinin bitimi öncesinde üyelerine bildirimde bulunmaya çalışacaktır. Ancak, son kullanım süresi dolmuş ve üyelik ücretini ödememiş olanlar bu durumdan dolayı Şirketimizi hiçbir şekilde sorumlu tutamaz. Böyle bir durum hâsıl olduğunda, yani üyelik ücretinin ödenmemesinden dolayı, başka bir anlatımla ücretini ödememek suretiyle kullanım süresini uzatmamış olan üyelerimize verilen hizmetin aksaması veya iptal edilmesinden dolayı oluşabilecek ve üçüncü şahısları da kapsar şekilde, her nevi silsileli ticari, mali, maddi ve manevi zarar, ziyan, kayıp vs. bütünüyle üyelerin sorumluluğundadır. Şirketimiz, ücreti karşılığında hizmet verme süresinin sona ermesinden dolayı, üçüncü şahısları da kapsar şekilde, üyelerini herhangi bir şekilde bilgilendirme ve uyarma zorunluluğundan dolayı yasal, mali, maddi, manevi tazminat ve ticari olarak sorumlu tutulamaz. Müşteriler/üyeler bu hususu baştan kabul ve taahhüt ederler. Şirketimiz ayrıca bu hususla ilgili tüm yasal haklarını saklı tutar.

6.3: Şirketimiz bünyesinde bulunan ve aktif olarak faaliyet içinde olan internet siteleri ile ilgili her türlü biçimsel, işlevsel, içeriksel iyileştirme, yenileme, değiştirme, modüller, sekmeler ekleme/çıkarma gibi yapılacak revizyon ve reformlar, özellik ekleme çıkarma vs. gibi her türlü işlemleri yapma ve söz konusu işlemlere yönelik ücretlendirme şekli ve politikasını belirleme hakkına sahiptir. Bu kapsamda yapılacak her tür işlem, üyelere ilgili internet sitelerinde ayrıntılı olarak duyurulur, bildirilir. Söz konusu işlemlerle ilgili olarak Şirketimizin makul süreler dâhilinde bildirim ve duyuru dışında herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Üyeler bu hususları en başta bunu bildiklerini beyan ve taahhüt ederler. Şirketimiz ayrıca bu hususla ilgili tüm yasal haklarını saklı tutar.

6.4: Üyelerin kendi aralarında fiilen gerçekleşecek ticari alışverişten dolayı Şirketimiz herhangi bir zarardan, resimden, harçtan, vergiden, ürün arz ve talebinden, ürünün özellikleri, miktarı ve niteliği ile nakliyesinden vb. dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıklardan, ticari, mali, maddi ve manevi bakımdan sorumlu değildir. Bu ve benzer hususlardaki tüm ticari ve yasal sorumluluk üyelerin kendilerine aittir. Üyeler bu hususu Şirketimiz Sözleşmelerini kabul ederek, beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar. Şirketimiz ayrıca bu hususla ilgili tüm yasal haklarını saklı tutar.

6.5: Müşterilerin/Üyelerin kredi kartı ve diğer çağdaş/alternatif bankacılık ödeme sistemleri ile benzeri yollarla yapılmış ödemelere itiraz etmesi neticesinde, önceden Şirketimiz ile üyeler arasında mutabık kalınarak belirlenen üyelik ücreti miktarının tamamının yada bir bölümünün ödemesinin Şirketimizin yurt içi ve yurt dışı hesaplarından çekilmesi durumunda, Şirketimiz söz konusu üyeye verdiği hizmeti durduracaktır. Bu ve benzeri bir durumdan kaynaklanan tüm hukuki, ticari ve teknik sorunlar üyelerin sorumluluğundadır. Üyeler bu hususu Şirketimiz Sözleşmelerini kabul ederek, beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar. Şirketimiz ayrıca bu hususla ilgili tüm yasal haklarını saklı tutar.

6.6: Şirketimiz bünyesinde aktif olarak faaliyette olan internet sitelerinin üyelik ücretleriyle ilgili olarak düzenlenecek her türlü promosyon, (taksitler halinde ödeme) kampanya ve benzeri avantajlar sistemi, politikası ve yönteminin belirlenme zamanı, yöntemi, kapsamı ve içeriği bütünüyle Şirketimizin uhdesindedir. Üyeler bu Sözleşmeyi onaylayıp kabul ederek, bu ve benzeri hususları kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar. Şirketimiz ayrıca bu hususla ilgili tüm yasal haklarını saklı tutar.

7. GİZLİLİK VE GÜVENLİK

7.1: Şirketimiz bünyesinde aktif olarak faaliyette bulunan internet sitelerindeki herhangi bir bilginin kaybını, bilginin izin verilmeyen kullanımını ve izinsiz değiştirilmesini engellemek için özel olarak uygulanan güvenlik sistemleri ve protokolleri kullanmaktadır. Yüksek güvenlikli SSL Sertifikası ile kredi kartı tahsilâtı sayesinde Secure Socket Layer ile şifreli olarak kredi kartı bilgisi ödeme yapılan banka aracılığı ile güvenli olarak iletilmektedir. Kredi kartı numarası tarafımızca kesinlikle kaydedilmez.

7.2: Şirketimiz, üyelerinin kişisel ve ticari bilgilerini en üst düzeyde korumayı amaçlamaktadır. Bu amaca yönelik olarak, Şirketimiz hiçbir üyenin kredi kartı bilgisini talep etmez. Şirketimizin hiçbir çalışanı ve yetkilisi üyelerinin kredi kartı bilgisini bilmez. Üyelik ödemeleri için internet sitelerimizde verilen yurt içi veya yurtdışı EFT hesapları ile sanal pos cihazları ve/veya başkaca çağdaş/alternatif ödeme araç, yol ve yöntemleri dışında ilkesel olarak başka ödeme yolunu benimsemez.

7.3: Şirketimiz atıl ve gereksiz bilgi yığınının önüne geçmek, aktif hizmet vermediği üyelerinin bilgilerini, yasal mevzuatta belirlenen süreler haricinde, saklamamak adına, aktif hizmeti bulunmayan üyelerin hesaplarını kalıcı olarak da kaldırabilir.

7.4: Şirketimiz, üyelik formunda cep telefonu bilgisini muhtemel sahte üye bilgilerinin önüne geçmek ve gerektiğinde üyelerle internet siteleriyle ilgili iş ve işlemler hususunda acil durumlarda erişebilmek için almaktadır.

7.5: Şirketimiz, internet sitelerinin üye formu doldurulduktan ve talep edilen hizmetin bedelinin ödemesi yapıldıktan sonra, üyelerin elektronik postasına gönderilen aktivasyon ve kullanıcı adı, şifresi gibi bilgilerden haberdar değildir. Ayrıca, Şirketimiz üyelik işlemi sonrasında internet siteleri üzerinde üyelik kaydı ve güncellemesiyle oluşturulan/oluşturulacak profil şifrelerini de bilmemektedir. Şirketimiz ayrıca bu hususla ilgili tüm yasal haklarını saklı tutar.

7.6: Şirketimiz, bünyesindeki internet siteleri üzerinde işlem ve gizlilik güvenliğini sağlamak adına internet sitelerine giriş yapan kullanıcıların, müşterilerin ve üyelerin IP adreslerini yasal mevzuat gereği kayıt altında almaktadır. Daha sonra bu kayıtlar yasal mevzuat öngördüğü süre boyunca saklandıktan sonra kaldırılabilir. Müşteri/üye bu hususu baştan kabul ve taahhüt eder. Şirketimiz ayrıca bu hususla ilgili tüm yasal haklarını saklı tutar.

7.7: Üyeler herhangi bir şekilde elektronik posta adresini, şifresini ve güvenlik sorusunu (güvenlik kodunu girmemesi) kodu unutması gibi durumlarda, profilini, belirlenen kurallar çerçevesinde doğrulayarak yeni giriş bilgilerinin güncellenmesini talep edebilir. İnternet sitelerimizde söz konusu üyelik profillerinin yeniden girilmesi, güncellenmesi, değiştirilmesi işlemleri gerçekleştirilebilir. Burada doğru beyan kuralı esastır. Müşteri/üye bu hususu baştan kabul ve taahhüt eder. Şirketimiz ayrıca bu hususla ilgili tüm yasal haklarını saklı tutar.

7.8: Şirketimiz, resmi kurumların talebi halinde ve/veya ödeme dolandırıcılığı ve olası bir bilişim suçunu önlemek amacıyla, resmi makamlarca talep edilen üyelik kayıtlarının doğruluğunu/yanlışlığını onaylamak/onaylamamak gibi muhtemel durumlarda, bunun kanıtlanmasına yönelik olarak üyelerden resmi, geçerli bir kimlik yada benzeri fotoğraflı bir kimlik belgesinin Şirketimize ibraz edilmesi suretiyle, profilinin gerçek olup olmadığının teyidi talep edilebilir. Müşteri/üye bu hususu baştan kabul ve taahhüt eder. Şirketimiz ayrıca bu hususla ilgili tüm yasal haklarını saklı tutar.

7.9: Şirketimiz, özellikle üyelik formunda Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlarına ait kullanıcılarından istediği T.C. Kimlik numarasını, hem olası bilişim suçlarının önüne geçmeye katkı sağlamak, hem de 213 Sayılı Vergi Usul Kanunun 231. maddesine göre Fatura tanzimi sırasında üye/müşteri adını soyadını, vergi dairesini, hesap numarasını ve kimliğini ibraz etmek zorundadır. Fakat, 29.08.2006 tarih ve 26274 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliği'ne göre vergi numaraları T.C. Kimlik Numarasına dönüştürülmüş olup, bu nedenle fatura tanziminde müşterinin T.C. Kimlik Numarası da kaydedilmektedir. Tüm müşteriler/üyeler T.C. Kimlik Numarasını Şirketimize doğru olarak bildirmek zorundadır. Bu sebeple, yanlış bildirilen T.C. Kimlik Numarası derhal düzeltilmeli ve Şirketimize ivedilikle haber verilmelidir. Sahte ve geçersiz T.C. Kimlik Numarası veren müşterilerle ilgili olumsuz olarak yaşanabilecek hiç bir sorundan, üçüncü şahıslar da dâhil olmak üzere ve oluşabilecek hiçbir silsileli ticari zarardan Şirketimiz sorumlu tutulamaz. Sahte ve geçersiz olarak verilen bilgilerden dolayı Şirketimizin yaşayacağı her türlü sorun, sıkıntı ve uğrayacağı zarardan dolayı Şirketimiz, müşteriler ve üyeler hakkında yasal yollara başvurma hakkını özellikle saklı tutar. Üyeler Şirketimiz Sözleşmelerini okuyup onaylayarak bu hususu baştan kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar. Şirketimiz ayrıca bu hususla ilgili tüm yasal haklarını saklı tutar.

7.10: Şirketimiz, ücrete tabi hizmet alma süresi biten üyelerine ait her türlü bilgiyi yasal mevzuatla belirlenmiş süreler haricinde, gerek gördüğü süre boyunca saklama hakkına sahiptir. Bu bilgiler, üyelerin ücrete tabi hizmet aldığı süre boyunca işlediği ve işlemiş olabileceği cezai ve her türlü hukuksal sorunlar nedeniyle bilişim suçlarıyla mücadeleye destek olmak adına Şirketimizin gerek gördüğü süre boyunca saklanacaktır. Üyeler bu Sözleşmeyi okuyup onaylayarak bu hususu kabul ve taahhüt eder. Şirketimiz ayrıca bu hususla ilgili tüm yasal haklarını saklı tutar.

7.11: Üyeler, Şirketimiz bünyesinde aktif olarak faaliyette bulunan hizmetlerle ilgili yaşadığını düşündüğü mağduriyet ve benzeri olumsuzlukları yasal yollara başvurarak giderme hususunda bütünüyle özgürdürler. Yasal süreçlerin tümünden geçmemiş ve henüz mahkemelerin sonuca bağlamadığı ve devam eden dava ve her türlü yasal soruşturmalar süresince üyeler, Şirketimizin tüzel kişiliği ve/veya Şirketimiz bünyesinde aktif olarak faaliyette bulunan internet sitelerinin hizmetleriyle ilgili olarak, karalama, olumsuz eleştirme, internet ortamında yada başka platformlarda benzeri karalama kampanyaları düzenleyemez, her türlü sosyal mecralarda, halka açık alanlarda, Şirketimizin tüzel kişiliğini ve/veya Şirketimiz bünyesinde aktif olarak faaliyette bulunan internet sitelerinin hizmetleriyle ilgili olarak, ilgili internet siteleri üzerinden aldığı her türlü teknik destek yazışmalarını, eğitim konularını, üçüncü şahıs ve diğer işletmeleri silsileli olarak zararlandırabilecek ticari sırları, fikri ve sınai mülkiyet haklarını, Şirketimizin ilgili üyeye özel olarak sağladığı fiyat bilgilerini açık etmesi, yayması ve okutması halinde bu maddeyle kabul ettiği gizlilik kurallarını kendiliğinden ihlal etmiş sayılacaktır. Şirketimiz bu hususlardaki yasal hakların tamamını saklı tutar. Üyeler bu Sözleşmeyi okuyup onaylayarak bu hususu, başka bir anlatımla gizlilik ve yasal mevzuatlarla belirlenmiş olan ticari sır kaidesine koşulsuz olarak uyacağını kabul ve taahhüt eder. Şirketimiz ilkesel olarak iyi niyetli çözümler üretmeyi benimser ve yapıcı sulh yolunun mutlak bir şekilde aranması gerektiğini de özellikle öne çıkarır. Başkaca hiçbir sulh yöntemi kalmadığında gerekli tüm hukuki süreç en doğru ve hızlı şekilde işletilir ve sonuçlandırılmaya çalışılır.

7.12: Üyeler 7.11’inci maddede belirlenen gizlilik kurallarını ihlal ettiğinde, Şirketimiz vermiş olduğu hizmeti veya hizmetleri geçici olarak dondurabilecek ve/veya kesin olarak sonlandırabilecektir. Bu gibi istenmeyen durumlarda, üyelerin aldığı hizmet veya hizmetler yeniden aktif hale getirilmeyecektir. Üyeler gizlilik kurallarını ihlal ettiğinde, Şirketimiz bu sözleşmeyle koruduğu üyelere ait her türlü bilginin güvenliğini sağlamakla sorumlu tutulamaz. Müşteri/üye bu hususu en başta kabul ve taahhüt eder. Şirketimiz ayrıca bu hususla ilgili tüm yasal haklarını saklı tutar.

7.13: Şirketimiz ve şirketimiz bünyesinde aktif olarak faaliyette bulunan internet siteleri üzerinden üyeler tarafından girilen bilgiler üçüncü taraflarla paylaşılmaz. Ancak resmi makamlar tarafından talep edilmesi halinde, bilişim ve/veya ticari suçlarla mücadele kapsamında ilgili resmi kurumlarla paylaşılabilir. Müşteri/üye bu hususu en başta kabul ve taahhüt eder. Şirketimiz ayrıca bu hususla ilgili tüm yasal haklarını saklı tutar.

7.14: Şirketimiz, üyeler ve ticari faaliyetleriyle ilgili bilgileri, sektörlerle ilgili bilimsel çalışma yayımlamak üzere analiz yapmak maksadıyla üye isimleri ve işletmelerin ticari sırları ile somut tekil bir işletmenin fiili ticari faaliyetleri anonim kalmak koşuluyla kullanabilir. Üyeler bu Sözleşmeyi okuyup onaylayarak bu hususu kabul ve taahhüt eder. Şirketimiz ayrıca bu hususla ilgili tüm yasal haklarını saklı tutar.

7.15: Şirketimiz bünyesinde faaliyet gösteren aktif internet sitelerinin üyelerine ve gelecekte üye olabilecek müşterilerine yönelik olarak her türlü görsel, işitsel, imgesel, işaretsel, yazı yöntem ve araçlar ile tüm yazılı, görsel işitsel medya ile sosyal medya mecralarını aktif olarak reklam, tanıtım amaçlı kullanabilir, söz konusu internet sitelerinde biriken verileri dilediği zaman dilediği işlev ve amaçla yayınlayabilir, kullanabilir. Burada tekil üyelerin, dolayısıyla da işletmelerin ticari bilgileri ticari sır niteliği taşımakta olup, tekil bir üyenin herhangi bir bilgisi/verisi yer almaz, kullanılmaz. Müşteri/üye bu hususu en başta kabul ve taahhüt eder. Şirketimiz ayrıca bu hususla ilgili tüm yasal haklarını saklı tutar.

7.16: Şirketimiz bünyesinde faaliyet gösteren aktif internet sitelerinin herhangi birinde üyelerin/işletmelerin talebi doğrultusunda, internet sitelerinin uygun ve ilgili yerlerinde belirli ve isteyen üyelerin ayrıcalıklı olarak ilanları yer alabilir. Söz konusu ayrıcalıklı ilanlar ayrıca ücrete tabidir ve üyelerin ödeyeceği hizmet ücretlerinin dışında, farklı olarak ücretlendirilir. Söz konusu ayrıcalıklı yada öncelik talepli ilanlar ile ilgili izlenmesi gereken teknik prosedürlerle söz konusu bu hizmetlerin ücret ve tarifeleri Şirketimiz internet sitelerinin uygun yerlerinde eksiksiz olarak duyurulur, bildirilir. Müşteri/üye bu hususu en başta kabul ve taahhüt eder. Şirketimiz ayrıca bu hususla ilgili tüm yasal haklarını saklı tutar.

8. İNTERNET HİZMETLERİNİN İPTALİ İLE ÖDENEN ÜCRETİN İADE TALEPLERİ

8.1: Üyeler her zaman Şirketimiz bünyesinde faaliyet gösteren aktif internet sitelerinden hizmet almaktan vazgeçme, hizmetini iptal ettirme ve yayınını durdurma hakkında sahiptir. Üyeler, kullandığı hizmetle ilgili durdurma ve iptal talebinin ardından ticari hizmetinin aksaması veya işletmesi ile ilgili verilerin kaybolmasından doğacak herhangi bir silsileli zarardan Şirketimiz ve/veya Şirketimiz bünyesinde faaliyet gösteren aktif internet siteleri hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Tüm üyeler bunu bilerek üyeliklerini durdurma ve iptal ettirme talebi gönderebilirler. Üyeler bu Sözleşmeyi okuyup onaylayarak bu hususu kabul ve taahhüt eder. Şirketimiz ayrıca bu hususla ilgili tüm yasal haklarını saklı tutar.

8.2: Şirketimiz, her zaman herhangi bir üyeye hizmet vermeyi herhangi bir neden göstermeksizin reddetme hakkını saklı tutmakla birlikte, aktif hizmeti bulunan bir üyenin herhangi bir hesabını yeni hizmetler almasını mümkün olmayacak şekilde engelleyebilir de. Müşteri/üye bu hususu en başta kabul ve taahhüt eder. Şirketimiz ayrıca bu hususla ilgili tüm yasal haklarını saklı tutar.

8.3:  Şirketimiz bünyesinde faaliyet gösteren aktif internet sitelerinde oluşturulmuş olan talep formu bu hususla ilgili olarak da doldurulabilir ve elektronik ortamda Şirketimiz bünyesindeki ilgili internet sitesine iletilebilir. Üyelerin iptal talebi iki farklı yoldan yerine getirilebilir.

8.3.1: Birinci yol, iptal talebi gönderirken “hizmeti hemen iptal et” biçiminde olabilir.

8.3.2: İkinci yol ise, “hizmeti süresi sonunda iptal et” biçimindedir. Üye, iptal talebi gönderme hususunda sorumluluğu bütünüyle kendisi üstlenir. Üye, ilgili internet sitesine gönderdiği iptal talebini iptal ettirmek isterse, yani üyelikte kalmayı tercih ederse, hemen Şirketimiz bünyesinde aktif olarak faaliyet gösteren internet sitelerinde yer alan telefon numaralarını arayarak, yetkiliyle iletişime geçmelidir.

8.4: Şirketimiz bünyesinde faaliyet gösteren aktif internet sitelerine yeni üye olmuş ve hizmeti aktif edilmiş bir üyenin üyelik ücreti iade talebi, Şirketimiz tarafından hesaplanacak belirleyici zarar tutarı ve banka masrafları, üyelik ödemesi yapılmış toplam tutardan düşülerek, 3 gün içinde yerine getirilebilir. Bu süre sonunda üyelik ücreti iade işlemi yapılamayacak olup, Şirketimiz en baştaki hizmet taahhüdüne uyarak, ilgili üyeye başta belirlenen, satın alının hizmet süresi sonunu kadar internet hizmeti vermeyi eksiksiz olarak sürdürecektir. Müşteri/üye bu hususu en başta kabul ve taahhüt eder. Şirketimiz ayrıca bu hususla ilgili tüm yasal haklarını saklı tutar.

8.4.1: Üyelik ücretinin iade tutarı, Havale/EFT ücretleri, Sanal Pos Ödeme Aracı havale ücreti, KDV tutarı ve benzeri masraflar kesilerek üyenin Şirketimize yaptığı aynı ödeme kanalı ile 20 gün içinde geri ödenebilir. Üye başka bir ödeme kanalıyla geri iade isteyemez. Müşteri/üye bu hususu en başta kabul ve taahhüt eder. Şirketimiz ayrıca bu hususla ilgili tüm yasal haklarını saklı tutar.

8.4.2: Şirketimiz bünyesinde faaliyet gösteren internet sitelerine üye olunduktan sonra, ilgili üyenin satın aldığı hizmet/hizmet paketi vs. ile ilgili iadelerin tümü için geçerli temel ilke, satın alının hizmet süresinin tamamlanmasıdır. Burada üyelikten vazgeçme ve üyelik ücreti iadesi talepleri Şirketimizin somut ve makul bir eksikliği, ihmali, hizmetin aksatılması vs. gibi nedenlerle gerekçelendirilebilirse, üyelik ücreti iadesi gerçekleşebilir. Şirketimiz bakımından somut ve geçerli bir nedene dayandırılamayan üyelik ücreti iade talepleri ile ilgili olarak her türlü yasal hakkını Şirketimiz saklı tutar.

9. SÖZLEŞMEDE DEĞİŞİKLİK

9.1:  Şirketimiz ve bünyesinde faaliyet gösteren aktif internet siteleri işbu sözleşme maddelerinde herhangi bir zamanda herhangi bir maddeyi değiştirme, kaldırma, yeni madde/maddeler ekleme hakkını saklı tutar. Üyeler söz konusu değişiklikleri Şirketimiz bünyesinde faaliyet gösteren aktif internet sitelerinden düzenli olarak takip ve kabul etmeyi önceden beyan ve taahhüt eder. Müşteri/üye bu hususu en başta kabul ve taahhüt eder. Şirketimiz ayrıca bu hususla ilgili tüm yasal haklarını saklı tutar.

10. ANLAŞMAZLIKLAR

10.1: İşbu “Genel Hizmet Şözleşmesi” 10 ana madde ile alt başlıklardan ve toplam 13 sayfadan oluşmaktadır.

10.2: İşbu Sözleşme taraflarca okunup, anlaşılarak, imza altına alınmıştır.

10.3: İşbu Sözleşme Şirketimiz ve bünyesinde faaliyet gösteren aktif internet sitelerinin sayfalarında elektronik ortamda Müşteriler ve Üyeler tarafından onaylanmakla okunmuş, kabul edilmiş ve Şirketimiz ve bünyesinde faaliyet gösteren aktif internet sitelerine gönderilmiş, gerçekleşmiş, yürürlüğe girmiş sayılır. Müşteriler/Üyeler bu Sözleşmeyi okuyup onaylayarak bu hususu kabul ve taahhüt eder.

10.4: Şirketimiz ve bünyesinde faaliyet gösteren aktif internet sitelerinin tüm Müşterileri ve Üyeleri işbu Sözleşmenin tüm maddelerini kabul ederek diledikleri internet sitemize üye olabilir, Şirketimiz ve bünyesinde faaliyet gösteren aktif internet sitelerinin hepsinden ve/veya sadece birinden ve/veya birkaçından, her birine ayrı ayrı üyelik ücreti ödemek koşuluyla sunulan hizmeti satın alabilirler.

10.5: İşbu Sözleşmenin uygulanması sırasında doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Resmi Arabuluculuk Kurumu ile T.C. Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.